2018-09-01

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

  1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Adress

Telefon

E-post

Webbadress

Brixo AB, org. nr. 556978-9273

Box 599, 114 11 Stockholm

08-500 850 47 info@flexkontot.se www.flexkontot.se

  1. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

 

Flexkontot (revolverande kontokredit). Det här är en högkostnadskredit. En högkostnadskredit är förenad med ekonomiska risker om den inte betalas tillbaka i tid. För stöd i budget- och skuldfrågor kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.hallakonsument.se.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

 

Beviljat kreditutrymme (5 000 kr – 20 000 kr).
Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

 

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvis inom kreditutrymmet och utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en bankdag efter beviljande.
Kreditavtalets löptid Krediten gäller tillsvidare.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Månadsinbetalningar på krediten ska uppgå till minst 8 % av innevarande skuld per månad, dock lägst 500 kr. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.

Representativt exempel:

13 416 kr. Av beloppet avser 10 000 kr kreditbeloppet, 2 381 kr ränta, 495 kr uppläggningsavgift och 540 kr aviseringsavgifter. I exemplet gäller följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 12 månader med lika stora månadsbetalningar om 1 118 kr inkl. aviseringsavgiften.

  1. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Den nominella årsräntan uppgår till 39,48 % och kapitaliseras månadsvis, vilket innebär en månadsränta om 3,29 %.

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Representativt exempel:

Kreditbelopp: 10 000 kr

Återbetalningstid: 12 månader

Nominell årsränta: 39,48 %

Uppläggningsavgift: 495 kr

Aviavgift: 45 kr

Effektiv ränta: 76,2 %

Notera särskilt att andra sätt att utnyttja krediten kan leda till en högre effektiv ränta.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

— en försäkring som säkrar krediten, eller — någon annan kompletterande tjänst?

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Nej.

Nej.

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Uppläggningsavgift: 495 kr

Årsavgift: 495 kr (kostnadsfritt första året)

Aviseringsavgift: 45 kr

Kreditgränsändringsavgift: 495 kr

Uttagsavgift: 50 kr

Ändringsavgift: 495 kr (om tillämpligt)

Avgift för återbetalning av felaktiga betalningar: 100 kr (om tillämpligt)

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Kreditgivaren har rätt att ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse. Kreditgivaren har rätt att höja avgifterna om det är motiverat av ökningar i de kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Vid uteblivna eller försenade betalningar har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren dröjsmålsränta med 36 % på förfallet obetalt kreditbelopp och påminnelseavgift om 60 kr. Utöver detta kan kredittagaren komma att debiteras för lagstadgade inkassokostnader och kan också bli skyldig att betala kostnader som uppstår om fordran måste drivas vid kronofogdemyndighet eller domstol.
  1. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då den
återbetalas. Om kreditgivaren med anledning av kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas, är kredittagaren skyldig att ersätta kreditgivaren för denna. Kreditgivaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kreditgivaren tog emot kredittagarens meddelande om att kreditavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som kredittagaren har betalat med anledning av krediten.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Ja.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Kreditprövning kommer att ske innan kredit medges. Bland annat kan en kreditförfrågan komma att göras hos kreditupplysningsföretag. Kredittagaren har rätt att snarast och utan kostnad underrättas om uppgifterna och vilken databas som har använts.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja.
  1. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren

 

Registrering

 

Brixo AB är registrerad i det svenska Bolagsverkets register med org. nr. 556978-9273.
Den berörda tillsynsmyndigheten

 

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se

b) Beträffande kreditavtalet

 

Utnyttjande av ångerrätten

 

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta till den adress som anges under punkt 1 ovan.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

 

Svensk lag.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

 

Svensk lag är tillämplig och svensk domstol är behörig att pröva tvisten.
Språkordning

 

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och kommunikation sker på svenska.
c) Beträffande prövning

 

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Kredittagaren kan vid klagomål i första hand vända sig till kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se